Nyheder

Gratis prøvetime
-Vi tilbyder gratis prøvetime! gratistime

Bliv Ungdanser
-bliv danser i Bech Balletten bliv_ungdanser

Forestillinger
-se vores workshops Forestillinger

Kalender

-følg med i det der sker på balletskolen KalenderBech Ballettens Venner

Bech Ballet Akademis Støtte Forening

Formålet med foreningen er bl.a, at koordenere hjælpe til med diverse praktiske ting og aktiviteter på balletskolen. Derudover kan foreningen hjælper/bistå ved arrangementer og kan evt. være igangsættere af sociale aktiviteter for balletskolens elever og forældre mm. Kontingentet går til at dække udgifter i forbindelse med forfriskninger mm. til diverse forestillinger.
Medlemmer af foreningen forpligter sig ikke til at udføre praktisk arbejde. Bestyrelsen laver løbende opslag hvor man kan tilmelde sig, hvis man har tid, lyst og overskud.
Det er således muligt, at støtte foreningens arbejde, udelukkende ved at indbetale det årlige kontingent på 100 kr.
Alle er velkommen, det gælder både forældre, familie og venner til balletbørn hos Bech Ballet Akademi.

For mere information kan støtteforeningen kontaktes her:
Mail: stotte@bechballetakademi.dk
Bestyrelses formand: Lena Ringkow petersen , mobil : 26644592
Facebook: Meld dig ind i gruppen "bech ballettens venner"

Meld dig ind i Bech Ballettens venner (BBV)

Det koster 100,- pr sæson.
De 100 kr. kan overføres via bank til reg nr. 5339 konto. 0248190 eller kontant i kuvert til Lena (formand for BBV), eller en af balletskolens undervisere.
Husk at anføre barnets navn og hold, samt din mailadresse.


Vedtægter for Bech Ballettens Venner.
§1 Navn
Stk.1.Foreningens navn er Bech Ballettens Venner.
Stk.2. Foreningen har beliggenhed i Ballerup kommune.
§ 2 Formål
Stk. 1: Formålet med Bech Ballettens Venner er at støtte aktiviteter for og med børn og unge, der danser hos Bech Ballet Akademi S.M.B.A. Dette kan f.eks. være lettere forplejning (is, saft, frugt, etc.) i forbindelse med forestillinger, transport til opvisninger udenfor Tempovej samt arrangementer for balletskolens elever.
Stk. 2: Bistå praktisk med at realisere konkrete projekter på balletskolen.
Stk. 3: Søge fondsmidler og donationer samt arrangere events, hvor der kan samles penge til specifikke projekter eller støtteforeningens generelle virke.
Stk. 4: Støtteforeningens formål er ikke at oparbejde et overskud.
Stk.5. Foreningen samarbejder med Bech Ballet Akademi S.M.B.A. /Bech Balletten.
Stk.6. Foreningen er neutral og kan ikke blande sig i Bech Ballet Akademis S.M.B.A. ledelse.
§ 3 Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer af foreningen optages alle interesserede.
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket eller ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når indbetalingen er registreret.
Stk 3 Medlemskabet følger undervisningsåret (altså fra september til august) Ved indmeldelse i løbet af året opkræves fuldt kontingent.
Stk. 4. Man bliver automatisk udmeldt, hvis man ikke betaler kontingent.
Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, som opkræves hvert år i september via mail.
§ 4 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes hvert år i 2. kvartal og indvarsles på mail og hjemmesiden 14 dage før afholdelse.
Stk. 3. Alle medlemmer, der senest ugedagen inden Generalforsamlingen har betalt forfaldent kontingent, er møde- og stemmeberettigede. Kvittering for betalt medlemskab fremvises ved indgang til generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hvis der ved valg til bestyrelse er stemmelighed foretages hemmelig afstemning.
Stk. 4. Dagsordenen skal på generalforsamlingen have følgende punkter:
a) Valg af dirigent og stemmetæller
b) Formandens beretning til godkendelse
c) Regnskabsaflæggelse til godkendelse
d) Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
e) Behandling af indkomne forslag
f) Valg til bestyrelsen efter reglerne i § 5
g) Valg til revisor og revisorsuppleant
h) Eventuelt
Stk. 5. Forslag til punkter skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette foregå.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
§ 5 Bestyrelsen
Stk.1. Foreningens bestyrelsen består af 5 medlemmer, 1-2 suppleanter, 1 medlem fra Bech Ballet Akademi S.M.B.A. De 5 ordinære medlemmer vælges for 2 år af gangen, (dog ved stiftende generalforsamling vælges bestyrelsen for henholdsvis 2 og 3 år, således at bestyrelsen ikke skiftes på en gang.) Suppleanter er på valg hvert år. Medlem fra Bech Ballet Akademi S.M.B.A., udpeges af Bech Ballet Akademi S.M.B.A. Denne person er ikke på valg og har ikke stemmeret.
Stk. 2.
Bestyrelsen består således af :
1 Formand
1 Næstformand
1 Kasser
2 Menige medlemmer
Derudover deltager :
1-2 suppleanter
1 Medlem fra Bech Ballet Akademi S.M.B.A. .
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
De 5 bestyrelsesmedlemmer har alle stemmeret og ved afstemning gælder simpelt flertal, som foregår ved håndsoprækning. Ved stemmelighed foretages hemmelig afstemning.
Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
§ 6. Kontingent
Stk. 1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen og opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Kontingentet er forudbetalt og gældende for hele sæsonen, der løber fra september til august året efter.
§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra september til august.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
§ 8 ​Tegningsberettiget
Stk.1. Tegningsberettiget for foreningen: Kassér og formand skal begge have fuldmagt til kontoen.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.
Stk.1. Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.
§ 11 Opløsning af foreningen.
Stk. 1. Opløses foreningen tilfalder eventuelle midler Bech Ballet Akademi S.M.B.A. Opløsningen skal godkendes både på en generalforsamling samt en ekstraordinær generalforsamling.
§ 12. Datering.
Stk.1. Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Bech Ballet Akademis S.M.B.A. lokaler den 28. August 2016.

Husk at sende en indmeldelses seddel med navn og mail til stotte@bechballetakademi.dk.

Kontor: Vestervej 10, 3650 Ølstykke             Mail: adm@bechballetakademi.dk